Akupunktura a prawo

ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA DOT. STOSOWANIA ZABIEGÓW AKUPUNKTURY W POLSCE

1.z art. 2 ust 1 ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (  tekst jednolity Dz.U.05.226.1943 ze zm.) jednoznacznie wynika , że wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Należy zauważyć, że osoby prowadzące  działalność w zakresie akupunktury wykonywanej według tradycyjnej metody chińskiej  nie wykonują, żadnych czynności określonych w art.2 ust 1 wymienionej ustawy, albowiem akupunktura służy do redukowania bólu oraz utrzymania lub przywrócenia równowagi energetycznej organizmu, będącej warunkiem jego sprawnego funkcjonowania.

 

2.Za poglądem, że prowadzenie działalności w zakresie akupunktury wykonywanej według tradycyjnej metody chińskiej  nie stanowi naruszenia przepisów ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (  tekst jednolity Dz.U.05.226.1943 ze zm.) przemawia również i to, że stosownie do art. 5 ust 1 pkt 2 wymienionej ustawy prawo wykonywania zawodu lekarza nadaje się osobie, która  posiada:

a)dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą lub,

b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b, lub

c) dyplom lekarza wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w związku z tym , że na żadnej  uczelni medycznej nie ma zajęć z akupunktury wykonywanej według tradycyjnej metody chińskiej  nie można zdobyć formalnych uprawnień z tej dziedziny potwierdzonych dyplomem lekarza. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (  tekst jednolity Dz.U.05.226.1943 ze zm.) penalizuje czyn polegający na

Udzielaniu  świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu bez uprawnień ( art.58).Skoro zatem wykonywanie akupunktury według tradycyjnej metody chińskiej  nie polega na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, a formalnie z tej dyscypliny nie prowadzi się kształcenia na uczelniach medycznych, to nie można twierdzić ze wykonywanie akupunktury tą metodą stanowi naruszenie ustawy o zawodzie lekarza.

3.Za przyjęciem, że wykonywanie zabiegów akupunktury nie stoi w sprzeczności z ustawą  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (  tekst jednolity Dz.U.05.226.1943 ze zm.) oraz innymi przepisami prawa przemawiają również następujące argumenty:

1/ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  ( Dz.U.07.251.188 ) wyraźnie odróżnia wykonywanie praktyki lekarskiej ogólnej oznaczone kodem  PKD 86.21.Z  i praktyki lekarskiej specjalistycznej oznaczonej kodem PKD86.22.Z od działalności paramedycznej oznaczonej kodem  PKD 86.90.D

Z opisu działalności określonej kodem PKD 86.90.D wynika w szczególności ,że:

a/ działalność w zakresie akupunktury jest tak jak homeopatia i akupresura działalnością paramedyczną,

 

b/ może być wykonywana w gabinetach prywatnych i w domu pacjenta,

 

c/ działalność ta może być prowadzona także. w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

Na uznanie działalności w zakresie akupunktury za działalność medyczną nie pozwala zwłaszcza to ostatnie określenie , albowiem przez obiekty zapewniające zakwaterowanie ale inne niż szpitale Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  ( Dz.U.07.251.188 ) uznaje hotele i podobne obiekty zakwaterowania oznaczone kodem PKD 55.10.Z

W tym miejscu należy również określić jakie znaczenie językowe ma wyraz paramedyczny. Otóż w języku polskim wyraz paramedyczny ma dwa następujące  znaczenia:

 

„ 1.odnoszący się do paramedycyny, związany z paramedycyną.

   2.odnoszący się do personelu opiekującego się chorymi, poza lekarzami; zbliżony charakterem do medycznego.”

 

vide: „Słownik wyrazów obcych” PWN”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1991, str.639

 

 

4.Legalność prowadzenie działalności w zakresie akupunktury wykonywanej według tradycyjnej metody chińskiej  należy zatem rozpatrywać wyłącznie na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity tekst jednolity Dz.U.07.155.1095 ze zm.).

Stosownie do art.6 ust 1 wymienionej ustawy podejmowanie i  wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Z przepisu zawartego w art. 6 ust 2 tejże ustawy wynika natomiast, że organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia , wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Z art. 14 ust 1 ustawy wynika jednoznacznie, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Według art. 32 decyzję o odmowie wpisu wydaje się tylko, gdy:

  • wniosek dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy,
  • wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną,
  • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Nie można również uznać, że prowadzenie  działalności w zakresie akupunktury wykonywanej tradycyjną metodą chińską jest działalnością której prowadzenie wymaga udzielenia koncesji, albowiem stosownie do art. 46 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity tekst jednolity Dz.U.07.155.1095 ze zm.) uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 

  • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

 

  • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

 

  • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,

 

  • ochrony osób i mienia,

 

  • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,

 

6)  przewozów lotniczych.

 

Wskazane wyżej okoliczności faktyczne i prawne pozwalają stwierdzić, że prowadzenie działalności w zakresie akupunktury wykonywanej tradycyjną metoda chińską nie narusza przepisów ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty tekst jednolity Dz.U.05.226.1943 ze zm.) jak również innych przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Wojciech Chojnowski – radca prawny

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy na konsultacje do gabinetu lub udziału w turnusie terapeutycznym